2 czerw­ca 2018 r.

Sza­now­nych klien­tów infor­mu­je­my, że:

Dnia 2 czerw­ca 2018 w sobo­tę pole namio­to­we jest zare­zer­wo­wa­ne na impre­zę z oka­zji Juve­na­liów. Zatem nie będzie­my wte­dy w sta­nie przyj­mo­wać żad­nych innych gości.