Aktualności

Z nowym sezo­nem, na stro­nie uru­cha­mia­my kal­ku­la­to­rek, któ­ry umoż­li­wia szyb­kie osza­co­wa­nie orien­ta­cyj­nych kosz­tów spły­wu. Oczy­wi­ście osta­tecz­ną i wią­żą­cą cenę nego­cju­je się z panem Tade­uszem. 🙂

Przy­wró­co­no prąd, łącz­ność tele­fo­nicz­ną i inter­net w oko­li­cy.

Nasze pole namio­to­we, szczę­śli­wie prak­tycz­nie nie ucier­pia­ło w ostat­niej nawał­ni­cy i dzia­ła nadal.

Orga­ni­zu­je­my spły­wy Wdą, któ­ra już na całej dłu­go­ści pozo­sta­je spływ­na i bez­piecz­na.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Zachę­ca­my wszyst­kich do pomo­cy ofia­rom tej kata­stro­fy, pani Bur­mistrz Czer­ska zało­ży­ła spe­cjal­ne kon­to:

Miej­sko-Gmin­ny Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej w Czer­sku
numer kon­ta: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009
z dopi­skiem: Poma­ga­my ofia­rom nawał­nic

 

Uprzej­mie dono­si­my sza­now­nym klien­tom, że nadal mamy wol­ne moce prze­ro­bo­we na dłu­gi majo­wy week­end.

Zapra­sza­my i pro­po­nu­je­my orga­ni­za­cję spły­wów dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych oraz wypo­ży­cze­nie kaja­ków tury­stom indy­wi­du­al­nym.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Czar­nej Wody

kajaki2Dzię­ki dłu­go­let­nie­mu doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu usług tury­stycz­nych jeste­śmy w sta­nie zapew­nić pań­stwu naj­lep­sze warun­ki do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku nad wodą.

Nasza wypo­ży­czal­nia kaja­ków, dys­po­nu­je nie tyl­ko kaja­ka­mi wraz z moż­li­wo­ścią ich trans­por­tu w wybra­ne miej­sce oraz odbio­ru z mety spły­wu, ale rów­nież dys­po­nu­je­my w peł­ni wypo­sa­żo­nym polem namio­to­wym wraz z zaple­czem sani­tar­nym i żywie­nio­wym. Za nie­wiel­ką opła­tą moż­na u nas roz­bić namiot, czy posta­wić przy­cze­pę lub wóz kem­pin­go­wy.

kajaki1

Pro­wa­dzo­ny przez nas bar zapew­nia smacz­ne, tanie i zdro­we posił­ki naszym gościom oraz pozwa­la na orga­ni­za­cję nie­wiel­kich uro­czy­sto­ści i imprez nad wodą.

Spe­cja­li­zu­je­my się w spły­wach Wdą i Brdą oraz w impre­zach inte­gra­cyj­nych zarów­no dla dużych, jak i małych grup. Na naszym polu namio­to­wym jest moż­li­wość roz­pa­le­nia ogni­ska.