Cen­nik

Cen­nik wypo­ży­czal­ni prze­wi­du­je nastę­pu­ją­ce pozy­cje:

- Kajak poli­ety­le­no­wy 2‑o­so­bo­wy-

ponie­dzia­łek ‑czwar­tek — 65 zł,

piąt­ki, sobo­ty i świę­ta — 70 zł,

nie­dzie­le — 70 zł.

Pole Kem­pin­go­we — 20 zł/osoba

dzie­ci do lat 10 — 15 zł/osobę

Przy­cze­pa kempingowa/Kamper — cena do uzgod­nie­nia

Prysz­nic — 10 zł

Trans­port kaja­ków — oko­ło 2,50 zł/km (dro­gi)

Krót­ko­trwa­ły postój — 5 zł

Drew­no do ogni­ska cena do uzgod­nie­nia.

Przy wypo­ży­cze­niu kaja­ków na okres dłuż­szy niż 5 dni i dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych  cena do indy­wi­du­al­nej nego­cja­cji.

Zastrze­ga­my sobie moż­li­wość zmia­ny cen.

Kal­ku­la­to­rek pozwa­la­ją­cy osza­co­wać koszt spły­wu. Dla wię­cej niż 12 kaja­ków zama­wia­my auto­bus, wte­dy docho­dzi dodat­ko­wy koszt nie­zna­ny kal­ku­la­tor­ko­wi. Pro­szę pamię­tać o doli­cze­niu kosz­tów noc­le­gu, jeśli tako­wy będzie miał miej­sce. Ponie­waż kal­ku­la­to­rek nie prze­wi­du­je spły­wów dłuż­szych niż 1 dzień to nie­ste­ty też trze­ba sobie to jakoś uwzględ­nić przy obli­cze­niach np. wsta­wia­jąc podwój­ną lub potrój­ną licz­bę kaja­ków w zależ­no­ści od pla­no­wa­ne­go cza­su wypo­ży­cze­nia. Osta­tecz­na cena, to cena uzgod­nio­na przez tele­fon lub mailo­wo z panem Tade­uszem. Nie zawsze jest niż­sza, cza­sem wręcz prze­ciw­nie. Kal­ku­la­tor jest tyl­ko dla wygo­dy i orien­ta­cji.

Zadzwoń: 509 596 763