Gale­ria

Nasza Wypo­ży­czal­nia kaja­ków, bar i pole namio­to­we “Pod Świer­ka­mi” znaj­du­je się na 130 km Wdy, do ujścia macie jesz­cze 68 km. War­to zatrzy­mać się tutaj na noc­leg, dłuż­szy popas, posi­łek lub choć­by mały odpo­czy­nek.

Ktoś mądry powie­dział, że jeden obraz jest war­ty tysią­ca słów, zatem zapra­szam do gale­rii. Dodam od sie­bie, że robiąc zdję­cia trud­no zro­bić błę­dy orto­gra­ficz­ne 🙂

Ser­decz­nie zapra­sza­my.