Księ­ga gości

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków i pole namio­to­we Pod Świer­ka­mi

Dodaj nowe ogło­sze­nie

 
 
 
 
 
 
 
Pola ozna­czo­ne jako * są wyma­ga­ne.
Twój adres E‑mail nie zosta­nie upu­blicz­nio­ny.
Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa zapi­sa­li­śmy adres IP: 44.192.48.196.
Może się tak zda­rzyć, że wpis będzie widocz­ny w Księ­dzie gości dopie­ro po tym jak go przej­rzy­my.
Zastrze­ga­my sobie pra­wo do reda­go­wa­nia, usu­wa­nia, lub nie publi­ko­wa­nia wpi­sów.
6 wpi­sów.
Tomasz Tomasz z Gdańsk napisał/a sier­pień 26, 2019 o 11:52 am
Witam! Czy pła­ci się za par­king samo­cho­du i wodo­wa­nie wła­sne­go kaja­ka? pozdr Tomek
Hofmann Hof­mann napisał/a czer­wiec 26, 2019 o 3:30 pm
Dzień dobry czy możesz nam zaofe­ro­wać 27.06. (lub 28.06.) dwa kaja­ki (po 2 oso­by) na tra­sę Czar­na Woda => Czar­ne? Czy możesz ode­brać nas w miej­scu doce­lo­wym, czy może­my tam porzu­cić łodzie? Kie­dy musi­my być na począt­ku?
Odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra przez: admin
Wszyst­ko jest do doga­da­nia, pro­szę o maila lub kon­takt tele­fo­nicz­ny : +48 509 596 763
Szkoła Pływania Szko­ła Pły­wa­nia z Nowy Sacz napisał/a marzec 21, 2018 o 12:26 pm
Kie­dy roz­po­czy­na się sezon u Pań­stwa ?
Odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra przez: admin
Zasad­ni­czo jeste­śmy w sta­nie obsłu­żyć każ­de roz­sąd­ne zamó­wie­nie już teraz, acz­kol­wiek takie praw­dzi­we roz­po­czę­cie sezo­nu pla­nu­je­my na week­end majo­wy.
Tadek Tadek z Iła­wa napisał/a lipiec 31, 2017 o 8:59 pm
Moje pyta­nie jeśli cho­dzi o spły­wy kaja­ko­we brzmi: Czy moż­na u was zabrać dziec­ko do kaja­ka i ile musi mieć lat? Ja swe­go cza­su pły­wa­łem z fir­mą http://****reklama*****.pl/ i bar­dzo sobie chwa­lę 🙂
Odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra przez: admin
Rodzi­ce zabie­ra­ją dzie­ci na swo­ją odpo­wie­dzial­ność, my zapew­nia­my kaja­ki, wio­sła, dopa­so­wa­ne kapo­ki i dodat­ko­we sie­dzi­ska dla małych dzie­ci. Naj­młod­si muszą być przede wszyst­kim bez­piecz­ni.
Eryk Wroński Eryk Wroń­ski napisał/a lipiec 24, 2017 o 11:10 am
Pole­cam tę wypo­ży­czal­nię. Szyb­ko, tanio i dokład­nie 🙂
admin admin z Admin napisał/a maj 7, 2017 o 7:29 pm
Podziel się z inny­mi swo­ją opi­nią, żeby­śmy mogli być jesz­cze faj­niej­si