O nas

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków Pod Świer­ka­mi, pole namio­to­we w Czar­nej Wodzie

Już pra­cu­je­my!!! Zapra­sza­my ponow­nie.

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków Pod Świer­ka­mi, pole namio­to­we w Czar­nej Wodzie, dzię­ki dłu­go­let­nie­mu doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu usług tury­stycz­nych jeste­śmy w sta­nie zapew­nić pań­stwu naj­lep­sze warun­ki do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku nad wodą. Myśli­my, że nasza ofer­ta jest w sta­nie sku­sić każ­de­go chęt­ne­go do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku na łonie przy­ro­dy, a cen­nik jest dosto­so­wa­ny do każ­dej kie­sze­ni.

Dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ny spływ Wdą jest świet­nym spo­so­bem na bli­skie obco­wa­nie z naszą rodzi­mą przy­ro­dą.

Zadzwoń: 509 596 763

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków “Pod Świer­ka­mi”

NWypożyczalnia kajaków Pod Świerkami, pole namiotowe w Czarnej Wodzieasza wypo­ży­czal­nia kaja­ków, dys­po­nu­je nie tyl­ko bez­piecz­ny­mi kaja­ka­mi ale rów­nież moż­li­wo­ścią ich trans­por­tu w wybra­ne miej­sce oraz odbio­ru z mety tak zor­ga­ni­zo­wa­ne­go spły­wu Wdą. Spe­cja­li­zu­je­my się w spły­wach Wdą i Brdą oraz w impre­zach inte­gra­cyj­nych zarów­no dla dużych, jak i małych grup. Gru­py mło­dzie­ży szkol­nej powin­ny mieć ze sobą swo­je­go ratow­ni­ka cze­go wyma­ga­ją odręb­ne prze­pi­sy. Wypo­ży­cza­my kaja­ki dwu­oso­bo­we z moż­li­wo­ścią wsta­wie­nia dodat­ko­we­go sie­dzi­ska dla np. małe­go dziec­ka.

Zadzwoń: 509 596 763

Restau­ra­cja “Pod Świer­ka­mi”
Wnę­trze restau­ra­cji

Pro­wa­dzo­ny przez nas bar zapew­nia smacz­ne, tanie i zdro­we posił­ki naszym gościom oraz pozwa­la na orga­ni­za­cję nie­wiel­kich uro­czy­sto­ści i imprez zarów­no pod dachem jak i na świe­żym powie­trzu nad wodą, przy ogni­sku, czy gril­lu. Bar “Pod Świer­ka­mi” ofe­ru­je tra­dy­cyj­ną kuch­nię domo­wą i regio­nal­ną. Orga­ni­zo­wa­li­śmy już osiem­nast­ki, przy­ję­cia komu­nij­ne, wese­la, wie­czo­ry kawa­ler­skie, panień­skie i wie­le innych imprez o cha­rak­te­rze inte­gra­cyj­no — roz­ryw­ko­wym.

Pole namio­to­we “Pod Świer­ka­mi”

Wypożyczalnia kajaków Pod Świerkami, pole namiotowe w Czarnej WodzieDys­po­nu­je­my w peł­ni wypo­sa­żo­nym polem namio­to­wym wraz z zaple­czem sani­tar­nym i żywie­nio­wym. Za nie­wiel­ką opła­tą moż­na u nas roz­bić namiot, czy posta­wić przy­cze­pę lub wóz kem­pin­go­wy.

Oprócz roz­bi­cia namio­tu, na naszym polu namio­to­wym jest moż­li­wość roz­pa­le­nia ogni­ska. Dys­po­nu­je­my dobrze przy­go­to­wa­ny­mi sani­ta­ria­ta­mi i moż­li­wo­ścią wzię­cia prysz­ni­ca. Biwa­ku­jąc u nas mają pań­stwo oka­zję do bli­skie­go kon­tak­tu z natu­rą w warun­kach pra­wie domo­wych.

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków Pod Świer­ka­mi, pole namio­to­we w Czar­nej Wodzie ser­decz­nie zapra­sza.

Zadzwoń: 509 596 763

Wypo­ży­czal­nia kaja­ków Pod Świer­ka­mi, pole namio­to­we w Czar­nej Wodzie