Oto my

Pole namiotoweDzię­ki dłu­go­let­nie­mu doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu usług tury­stycz­ny­ch jeste­śmy w sta­nie zapew­nić pań­stwu naj­lep­sze warun­ki do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku nad wodą. Myśli­my, że nasza ofer­ta jest w sta­nie sku­sić każ­de­go chęt­ne­go do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku na łonie przy­ro­dy, a cen­nik jest dosto­so­wa­ny do każ­dej kie­sze­ni.

Wypożyczalnia kajaków

Nasza wypo­ży­czal­nia kaja­ków, dys­po­nu­je nie tyl­ko bez­piecz­ny­mi kaja­ka­mi ale rów­nież moż­li­wo­ścią ich trans­por­tu w wybra­ne miej­sce oraz odbio­ru z mety tak zor­ga­ni­zo­wa­ne­go spły­wu.

Restauracja “Pod Świerkami”

Wypożyczalnia kajakówPro­wa­dzo­ny przez nas bar zapew­nia smacz­ne, tanie i zdro­we posił­ki naszym gościom oraz pozwa­la na orga­ni­za­cję nie­wiel­ki­ch uro­czy­sto­ści i imprez nad wodą.

Spe­cja­li­zu­je­my się w spły­wa­ch Wdą i Brdą oraz w impre­za­ch inte­gra­cyj­ny­ch zarów­no dla duży­ch, jak i mały­ch grup.

Pole namiotowe

Dys­po­nu­je­my w peł­ni wypo­sa­żo­nym polem namio­to­wym wraz z zaple­czem sani­tar­nym i żywie­nio­wym. Za nie­wiel­ką opła­tą moż­na u nas roz­bić namiot, czy posta­wić przy­cze­pę lub wóz kem­pin­go­wy.

Opró­cz roz­bi­cia namio­tu, na naszym polu namio­to­wym jest moż­li­wo­ść roz­pa­le­nia ogni­ska. Dys­po­nu­je­my dobrze przy­go­to­wa­ny­mi sani­ta­ria­ta­mi i moż­li­wo­ścią wzię­cia prysz­ni­ca.