Tra­sy

Pod świerkami w miejscowości Czarna WodaMamy Pań­stwu do zapro­po­no­wa­nia spły­wy kaja­ko­we Wdą, wie­lo­ma cie­ka­wy­mi tra­sa­mi dopa­so­wa­ny­mi do Pań­stwa potrzeb, moż­li­wo­ści i wyma­gań. Pamię­taj­my, że spływ kaja­ko­wy ma być dla Pań­stwa przy­jem­no­ścią i odpo­czyn­kiem. Poda­ne niżej tra­sy są przy­kła­do­we i mogą słu­żyć do orien­ta­cji jak dłu­go będzie trwał nasz spływ. Cze­ka­my rów­nież na Pań­stwa indy­wi­du­al­ne pro­po­zy­cje doty­czą­ce pla­nu spły­wu.

Pod opi­sem przy­kła­do­wych tras został umiesz­czo­ny kal­ku­la­to­rek umoż­li­wia­ją­cy osza­co­wa­nie kosz­tu spły­wu, jed­nak osta­tecz­ną ceną jest cena poda­na przez pana Tade­usza (zwy­kle nie­co niż­sza).

Zadzwoń: 509 596 763

Tra­sa 1

Borsk => Czar­na Woda (23 km)

Tra­sa na oko­ło 4 do 6 godzin. Bar­dzo malow­ni­cza, bie­gną­ca wśród lasów i łąk, czę­sto mean­dru­je, miej­sca­mi bywa trosz­kę wyma­ga­ją­ca. Po dro­dze wystę­pu­je jed­na prze­no­ska kaja­ka (miej­sco­wość Woj­tal), jed­nak­że nawet naj­lep­szy kaja­karz musi od cza­su do cza­su wyjść z kaja­ka roz­pro­sto­wać kości i posi­lić się. W Woj­ta­lu moż­na odkryć hodow­lę pstrą­ga i zaopa­trzyć się w niej w świe­żą rybę ide­al­ną na wie­czor­ne spo­tka­nie przy gril­lu lub ogni­sku. Tra­sa ta zado­wo­li zarów­no począt­ku­ją­cych kaja­ka­rzy, jak też bar­dziej wpra­wio­nych wio­śla­rzy.

Zadzwoń: 509 596 763

Tra­sa 2

Bąk => Czar­na Woda (16 km)

Tra­sa od 3 do 5 godzin. Jest skró­co­ną wer­sją tra­sy z Bor­ska, jed­nak nie omi­ną pań­stwa cudow­ne zako­la i prze­wę­że­nia rze­ki, jak i też prze­no­ska przy elek­trow­ni wod­nej we Woj­ta­lu.
W ofer­cie mamy wer­sję skró­co­ną z Woj­ta­la do Czar­nej Wody, któ­ra ma tyl­ko 10 km.

Zadzwoń: 509 596 763

Tra­sa 3

Czar­na Woda => Czar­ne ( 16 km)

Wda inaczej Czarna WodaTra­sa ta trwa śred­nio od 3 do 5 godzin. Rze­ka na tej tra­sie nie wyma­ga od pań­stwa nic wię­cej jak tyl­ko podzi­wiać pięk­ne oko­li­ce wśród któ­rych pły­nie Wda i delek­to­wać się ciszą. Dla zain­te­re­so­wa­nych, god­nym zoba­cze­nia jest pomnik Jana Paw­ła II w miej­scu, gdzie biwa­ko­wał pod­czas spły­wu Wdą. Dodat­ko­wym atu­tem tra­sy jest moż­li­wość jej wcze­śniej­sze­go zakoń­cze­nia w miej­sco­wo­ści Czu­bek po oko­ło 12 km spły­wu. To ide­al­na tra­sa dla nie­wpra­wio­nych wio­śla­rzy, na pierw­szy raz żeby zała­pać bak­cy­la kaja­kar­stwa rekre­acyj­ne­go i dla rodzin z mały­mi dzieć­mi.

Zadzwoń: 509 596 763

Tra­sa 4

Czar­na Woda => Młyn­ki (32 km)

Tra­sa dla wytrwa­łych na oko­ło 8 godzin. Jed­nak wytrwa­łość w tym wypad­ku jak naj­bar­dziej popła­ca. Wda na tej tra­sie pły­nie wśród łąk, lasów, pól. Wido­ki napraw­dę zapie­ra­ją dech w pier­siach, a rze­ka wpro­wa­dza nas w nie­sa­mo­wi­ty kli­mat spo­ko­ju.

Zadzwoń: 509 596 763

Tra­sa 5

Borsk => Czar­na Woda => Czar­ne ( 39 km)

Tra­sa dwu­dnio­wa z noc­le­giem na naszej przy­sta­ni. Ide­al­na na week­end z rodzi­ną lub zna­jo­my­mi. Zabierz ze sobą namiot, przy­cze­pę kem­pin­go­wą albo kam­pe­ra i spędź tro­chę cza­su na łonie natu­ry. My zaj­mie­my się resz­tą.

Oczy­wi­ście na Pań­stwa życze­nie może­my zor­ga­ni­zo­wać spły­wy kaja­ko­we na dowol­nym odcin­ku tej lub innej pobli­skiej rze­ki.

Moż­li­we są rów­nież spły­wy wie­lo­dnio­we prak­tycz­nie na całej dłu­go­ści rze­ki Wdy.

Zadzwoń: 509 596 763

Kal­ku­la­tor spły­wu

Niniej­szy Kal­ku­la­tor jest tyl­ko dla wygo­dy i orien­ta­cji.

Osta­tecz­na cena, to cena uzgod­nio­na przez tele­fon lub mailo­wo z panem Tade­uszem. Nie zawsze jest niż­sza, cza­sem wręcz prze­ciw­nie.

Dodaj komentarz