Cen­nik

Cennik wypożyczalni kajakówCen­nik wypo­ży­czal­ni prze­wi­du­je nastę­pu­ją­ce pozy­cje:

- Kajak poli­ety­le­no­wy — 35 zł

Pole Kem­pin­go­we — 9 zł/osoba

Przy­cze­pa kempingowa/Kamper — cena do uzgod­nie­nia

Prysz­nic — 8 zł

Trans­port kaja­ków — oko­ło 2 zł/km

Drew­no do ogni­ska cena do uzgod­nie­nia.

Przy wypo­ży­cze­niu kaja­ków na okres dłuż­szy niż 5 dni i dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych  cena do indy­wi­du­al­nej nego­cja­cji.

Zastrze­ga­my sobie moż­li­wość zmia­ny cen.

Zadzwoń: 509 596 763