Cen­nik

Cen­nik wypo­ży­czal­ni prze­wi­du­je nastę­pu­ją­ce pozy­cje:

- Kajak poli­ety­le­no­wy 2-oso­bo­wy-

ponie­dzia­łek -pią­tek — 30 zł,

sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta — 40 zł.

Pole Kem­pin­go­we — 10 zł/osoba

Przy­cze­pa kempingowa/Kamper — cena do uzgod­nie­nia

Prysz­nic — 8 zł

Trans­port kaja­ków — oko­ło 2 zł/km (dro­gi)

Drew­no do ogni­ska cena do uzgod­nie­nia.

Przy wypo­ży­cze­niu kaja­ków na okres dłuż­szy niż 5 dni i dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych  cena do indy­wi­du­al­nej nego­cja­cji.

Zastrze­ga­my sobie moż­li­wość zmia­ny cen.

Kal­ku­la­to­rek pozwa­la­ją­cy osza­co­wać koszt spły­wu. Dla wię­cej niż 12 kaja­ków zama­wia­my auto­bus, wte­dy docho­dzi dodat­ko­wy koszt nie­zna­ny kal­ku­la­tor­ko­wi. Pro­szę pamię­tać o doli­cze­niu kosz­tów noc­le­gu, jeśli tako­wy będzie miał miej­sce. Osta­tecz­na cena, to cena uzgod­nio­na przez tele­fon lub mailo­wo z panem Tade­uszem.

Zadzwoń: 509 596 763