Księ­ga gości

Dodaj nowe ogło­sze­nie

 
 
 
 
 
 
 
 
Pola ozna­czo­ne jako * są wyma­ga­ne.
Twój adres E-mail nie zosta­nie upu­blicz­nio­ny.
Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa zapi­sa­li­śmy adres IP: 54.159.30.26.
Może się tak zda­rzyć, że wpis będzie widocz­ny w Księ­dzie gości dopie­ro po tym jak go przej­rzy­my.
Zastrze­ga­my sobie pra­wo do reda­go­wa­nia, usu­wa­nia, lub nie publi­ko­wa­nia wpi­sów.
3 wpi­sy.
Tadek Tadek z Iła­wa napisał/a Lipiec 31, 2017 o 8:59 pm:
Moje pyta­nie jeśli cho­dzi o spły­wy kaja­ko­we brzmi: Czy moż­na u was zabrać dziec­ko do kaja­ka i ile musi mieć lat? Ja swe­go cza­su pły­wa­łem z fir­mą http://kajaki-gubin.pl/ i bar­dzo sobie chwa­lę 🙂
Odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra przez: admin
Rodzi­ce zabie­ra­ją dzie­ci na swo­ją odpo­wie­dzial­ność, my zapew­nia­my kaja­ki, wio­sła, dopa­so­wa­ne kapo­ki i dodat­ko­we sie­dzi­ska dla małych dzie­ci. Naj­młod­si muszą być przede wszyst­kim bez­piecz­ni.
Eryk Wroński Eryk Wroń­ski napisał/a Lipiec 24, 2017 o 11:10 am:
Pole­cam tę wypo­ży­czal­nię. Szyb­ko, tanio i dokład­nie 🙂
admin admin z Admin napisał/a Maj 7, 2017 o 7:29 pm:
Podziel się z inny­mi swo­ją opi­nią, żeby­śmy mogli być jesz­cze faj­niej­si