Ofer­ta

Kaja­ki i wypo­sa­że­nie

Spływ WdąGdy chcesz zor­ga­ni­zo­wać sobie  lub przy­ja­cio­łom spływ Wdą wca­le nie musisz mieć wszyst­kie­go.

Nasza wypo­ży­czal­nia bazu­je obec­nie na kaja­kach z poli­ety­le­nu takich jak Vista, Roto­mod. W zesta­wie do każ­de­go kaja­ku jest kom­plet wio­seł oraz kami­zel­ki ase­ku­ra­cyj­ne dobra­ne indy­wi­du­al­nie do wagi uczest­ni­ka spły­wu. Posia­da­my rów­nież kami­zel­ki ase­ku­ra­cyj­ne dla zwie­rząt, dzię­ki któ­rym zapew­nia­my bez­pie­czeń­stwo rów­nież naszym domo­wym pupi­lom.

Pole Kem­pin­go­we

pole240Nie będzie­my w tym miej­scu skrom­ni. Trze­ba przy­znać że mamy naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ne i naj­ład­niej­sze pole namio­to­we na całym szla­ku wod­nym Wdy. Trzy zada­sze­nia, w tym jed­no z komin­kiem i wędzar­nią, mogą­ce pomie­ścić razem ok. 120 osób, staw ryb­ny z most­kiem, ogrom­ną huś­taw­kę, pełen węzeł sani­tar­ny z prysz­ni­ca­mi, na całym polu roz­miesz­czo­ne są gniazd­ka z prą­dem. Dopeł­nie­niem cało­ści jest bez­piecz­ny par­king i Bar w któ­rym możesz zjeść coś i wypić przy nada­ją­cym cie­płą domo­wą atmos­fe­rę komin­ku.

Trans­port baga­żu w cza­sie spły­wu Wdą

Nie chcesz codzien­nie pako­wać się do kaja­ka, pły­nąć w ści­sku wśród baga­ży tyl­ko po to by wszyst­ko znów wycią­gać wie­czo­rem i roz­kła­dać? My roz­wią­że­my twój pro­blem! Zabie­rze­my wszyst­kie two­je baga­że i dowie­zie­my tam gdzie chcesz. Spływ Wdą wca­le nie musi być szko­łą prze­trwa­nia dla Was i wasze­go baga­żu.

Zadzwoń: 509 596 763

Kal­ku­la­tor orien­ta­cyj­nych kosz­tów spły­wu

Restau­ra­cja

resta240Od nie­daw­na na naszej przy­sta­ni funk­cjo­nu­je restau­ra­cja. Moż­na tu zjeść porząd­ny obiad jak i też napić się chłod­ne­go piw­ka (któ­re­go mamy sze­ro­ki wybór). A potem może jakaś kawa i ciast­ko? Nie ma pro­ble­mu roz­siądź się na naszej wygod­nej kana­pie i delek­tuj się swym wol­nym cza­sem. Atmos­fe­ra pubu sprzy­ja relak­so­wi i zapo­mnie­niu o codzien­nych tro­skach i obo­wiąz­kach.

Cate­ring

Posia­da­my duże doświad­cze­nie w usłu­gach Cate­rin­gu. Zwy­kle bazu­je­my na sta­ro­pol­skich daniach, przy­go­to­wy­wa­nych w naszej kuch­ni z lokal­nych pro­duk­tów. Rodzaj i zawar­tość menu i for­ma poda­nia zawsze zosta­je do usta­le­nia.

Impre­zy inte­gra­cyj­ne dla firm

impra240Zabierz swo­ją eki­pę z pra­cy i baw się z nami! Wspól­ny spływ Wdą, potem cie­pły posi­łek, paint­ball, a następ­nie zaba­wa przy ogni­sku do bia­łe­go rana? Jeże­li brzmi cie­ka­wie, to skon­tak­tuj się z nami i zapla­nuj­my razem coś spe­cjal­ne­go. Zapew­nia­my świet­ną kuch­nię, nie­po­wta­rzal­ne wra­że­nia i przy­go­dy.

Paint­ball

Ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia meczu paint­bal­lo­we­go szcze­gó­ły oraz cen­nik do indy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia.

Zadzwoń: 509 596 763