Kal­ku­la­tor

Z nowym sezo­nem, na stro­nie uru­cha­mia­my kal­ku­la­to­rek, któ­ry umoż­li­wia szyb­kie osza­co­wa­nie orien­ta­cyj­nych kosz­tów spły­wu. Oczy­wi­ście osta­tecz­ną i wią­żą­cą cenę nego­cju­je się z panem Tade­uszem. 🙂