kajaki2Dzię­ki dłu­go­let­nie­mu doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu usług tury­stycz­nych jeste­śmy w sta­nie zapew­nić pań­stwu naj­lep­sze warun­ki do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku nad wodą.

Nasza wypo­ży­czal­nia kaja­ków, dys­po­nu­je nie tyl­ko kaja­ka­mi wraz z moż­li­wo­ścią ich trans­por­tu w wybra­ne miej­sce oraz odbio­ru z mety spły­wu, ale rów­nież dys­po­nu­je­my w peł­ni wypo­sa­żo­nym polem namio­to­wym wraz z zaple­czem sani­tar­nym i żywie­nio­wym. Za nie­wiel­ką opła­tą moż­na u nas roz­bić namiot, czy posta­wić przy­cze­pę lub wóz kem­pin­go­wy.

kajaki1

Pro­wa­dzo­ny przez nas bar zapew­nia smacz­ne, tanie i zdro­we posił­ki naszym gościom oraz pozwa­la na orga­ni­za­cję nie­wiel­kich uro­czy­sto­ści i imprez nad wodą.

Spe­cja­li­zu­je­my się w spły­wach Wdą i Brdą oraz w impre­zach inte­gra­cyj­nych zarów­no dla dużych, jak i małych grup. Na naszym polu namio­to­wym jest moż­li­wość roz­pa­le­nia ogni­ska.