Sierp­nio­wy kata­klizm

Przy­wró­co­no prąd, łącz­ność tele­fo­nicz­ną i inter­net w oko­li­cy.

Nasze pole namio­to­we, szczę­śli­wie prak­tycz­nie nie ucier­pia­ło w ostat­niej nawał­ni­cy i dzia­ła nadal.

Orga­ni­zu­je­my spły­wy Wdą, któ­ra już na całej dłu­go­ści pozo­sta­je spływ­na i bez­piecz­na.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Zachę­ca­my wszyst­kich do pomo­cy ofia­rom tej kata­stro­fy, pani Bur­mistrz Czer­ska zało­ży­ła spe­cjal­ne kon­to:

Miej­sko-Gmin­ny Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej w Czer­sku
numer kon­ta: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009
z dopi­skiem: Poma­ga­my ofia­rom nawał­nic