Week­end majo­wy

Uprzej­mie dono­si­my sza­now­nym klien­tom, że nadal mamy wol­ne moce prze­ro­bo­we na dłu­gi majo­wy week­end.

Zapra­sza­my i pro­po­nu­je­my orga­ni­za­cję spły­wów dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych oraz wypo­ży­cze­nie kaja­ków tury­stom indy­wi­du­al­nym.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do Czar­nej Wody